Lavande Hotel Tianjing Guozhan Branch 评语
No. 30 South Pingjiang Lane, Heiniucheng Avenue (Tianjin) 300000

该酒店没有足够的住客评语。。为了保证酒店信息的正确性,只有当酒店的住宿评语达到至少 3 条时才会被刊登出来。

写评论 - Lavande Hotel Tianjing Guozhan Branch »